Energiamärgis aitab valida säästlikuma kodu

energiamargis

energiamärgis

„Alates 1. jaanuarist 2009 on inimestel, kes soovivad projekteerida uut eluaset, osta või üürida maja või korterit, õigus nõuda hoone energiamärgist. Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni H-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved.

Energiamärgis on vajalik selleks, et korteri soetaja teaks, millised hakkavad tulevikus olema tema elektri- ja soojaarved. Ei osta me ju autot, ilma et uuriks, kui palju see bensiini võtab. Seega peaks energiamärgis kaasa aitama sellele, et inimesed tunneksid huvi eeskätt energiasäästliku kinnisvara soetamise vastu.“

Mis on energiamärgis?

Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa tarbib aastas energiat köetava pinna ruutmeetri kohta. Arvesse võetakse energia, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, elektriseadmete kasutamisele jms. Energiamärgis võimaldab seega võrrelda hoone energiatarvet teiste sarnaste hoonete omaga. Olemasoleva hoone märgise koosseisus loetletakse ka meetmeid, mida oleks hoones energia kokkuhoiuks ja sisekliima parendamiseks otstarbekas rakendada. Projekteeritavate hoonete puhul tõendab energiamärgis ka hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele.

Millistel hoonetel peab olema energiamärgis?

Olemasolevad hooned ja hoone osad: Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel või hoone osadel (sh korteritel), mida soovitakse müüa või üürile anda peale 1. jaanuarit 2009. Müüja või üürileandja peab tehingu toimumisel võimaldama ostjal või üürijal energiamärgisega tutvuda.
Uued hooned: Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel, mille projekteerimist alustati 2009. aastal. Sellisel juhul tuleb energiamärgis esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlemisel.

Kust saada energiamärgist?

Olemasolevatele hoonetele annab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgist väljaandev ettevõtja. Ettevõtjate loeteluga saab tutvuda majandustegevuste registris aadressil http://mtr.mkm.ee/.
Uutele hoonetele väljastab energiamärgise projekteerija.

Kes peab tagama, et hoonel oleks energiamärgis?

Uute hoonete puhul, mille projekteerimist alustati 2009. aastal või hiljem, peab projekteerija tagama, et hoone vastaks energiatõhususe miinimumnõuetele ning väljastama selle kinnituseks ka energiamärgise.
Olemasolevate hoonete puhul peab energiamärgis olema kõigil sisekliima tagamisega hoonetel või nende osadel, mis on ostetud või püstitatud pärast 1. jaanuarit 2009. Energiamärgise olemasolu peab tagama hoone omanik.

Lühidalt hoonete energiamärgiste väljastamisest

Energiamärgiste väljastamise õiguslikuks aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. aprilli 2013 määrus nr 30 “Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord”. Määrus on avaldatud Riigi Teatajashttps://www.riigiteataja.ee/akt/130042013002.

Energiamärgiste väljastamisega võivad Eestis tegeleda ehitusseaduse nõuetele vastavad ettevõtjad. Energiamärgiseid olemasolevatele hoonetele võivad anda hoonete energiamärgiseid või energiaauditeid teostavad ettevõtjad. Projekteeritavatele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele annavad energiamärgiseid ehitusseaduse nõuetele vastavad projekteerimisettevõtjad.

Eelpool nimetatud ettevõtjate kontaktandmeid on võimalik leida majandustegevuse registristhttp://mtr.mkm.ee. Energiamärgiste väljastajate andmeid on võimalik majandustegevuse registrist leida otsingu abil. Valides registri avalehe vasakul küljel paiknevast menüüst ‘Otsingud’ alamenüü ‘Ettevõtja otsing’ ja valides teid huvitava ettevõtja tegevusala (‘Energiamärgise väljastamine’ või ‘Energiaauditi tegemine’), kuvataksegi kõik ettevõtjad, kes vastaval tegevusalal tegutsevad.

Energiamärgistega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda riiklikus ehitisregistris (www.ehr.ee).

Allikas: http://www.mkm.ee/hoonete-energiamargis/